2008 - Chlausenbott

Bild 280 : Bott 2008 Bild 284 : Bott 2008 Bild 289 : Bott 2008 Bild 291 : Bott 2008
Bild 295 : Bott 2008 Bild 298 : Bott 2008 Bild 308 : Bott 2008 Bild 313 : Bott 2008
Bild 322 : Bott 2008